Polityka prywatności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Ta strona zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym standardom ochrony, dlatego do niektórych mogą mieć zastosowanie szersze standardy. Aby dowiedzieć się więcej o kryteriach ochrony, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją dotyczącą zastosowania.

Ten dokument można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i kontroler danych

Car Detailing Studio Michał Cieszyński, 81-061 Gdynia, NIP: 591-15-82-417

Kontaktowy adres e-mail właściciela: biuro@cardetailingstudio.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Imię; nazwisko; numer telefonu; adres e-mail.

Pełne szczegóły dotyczące każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub w przypadek Danych użytkowania, zbieranych automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich inne cele opisane w niniejszym dokumencie oraz w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie Danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi do wskazanych celów. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub stron trzecich (takich jak: dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można w każdej chwili zażądać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na co najmniej jeden określony cel. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja”), bez konieczności opierania się na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
 • podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do zobowiązania umowne;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w wykonywanie władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów właściciela lub osoby trzeciej.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy.

Umieść

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do kraju inne niż ich własne. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Jeśli mają zastosowanie szersze standardy ochrony, Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak jako ONZ oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez właściciela w celu ochrony ich danych.

Jeśli taki transfer ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać właściciela za pomocą informacje podane w dziale kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane osobowe zebrane do celów związanych z wykonywaniem umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów Uzasadnione interesy Właściciela będą zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

Właścicielowi można zezwolić na przechowywanie Danych Osobowych przez dłuższy okres, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli będzie to wymagane w celu wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe będą usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usługi, wywiązywać się z jego zobowiązań prawnych, odpowiadać na żądania egzekucyjne, chronić jego prawa i interesy (lub jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywać wszelkie złośliwe lub oszukańcze działania, a także: analityka, zarządzanie tagami, interakcja z platformami czatu na żywo i kontakt z użytkownikiem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych osobowych”.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu w sieci i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („ Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do sporządzania raportów z jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane o użytkowaniu Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Zrezygnuj . Uczestnik Tarczy Prywatności.

Formularz kontaktowy (ta aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia tę Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, wyceny lub inne rodzaje zapytań, zgodnie z nagłówkiem formularza. Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; Imię; nazwisko; numer telefonu.

Interakcja z platformami czatu na żywo

Interakcja z platformami czatu na żywo Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikom interakcję z platformami czatu na żywo innych firm bezpośrednio ze stron tej Aplikacji w celu skontaktowania się i uzyskania kontaktu z pomocą techniczną tej Aplikacji.
Jeśli tak tych usług może gromadzić dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi. Co więcej, rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane. Czat klienta Facebook Messenger (Facebook Ireland Ltd) Czat klienta Facebook Messenger to usługa do interakcji z platformą czatu na żywo Facebook Messenger dostarczaną przez Facebook Ireland Ltd Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności . Uczestnik Tarczy Prywatności.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi pomaga Właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi w tej Aplikacji w sposób scentralizowany.
Skutkuje to przepływem Danych Użytkowników przez te usługi, co może potencjalnie skutkować zatrzymaniem tych Danych.

Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami świadczona przez firmę Google Ireland Limited Przetwarzane dane osobowe: dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności . Uczestnik Tarczy Prywatności.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

Użytkownicy uprawnieni do szerszych standardów ochrony mogą korzystać z dowolnego z praw opisanych poniżej. We wszystkich innych przypadkach Użytkownicy mogą zapytać Właściciela, aby dowiedzieć się, jakie prawa ich dotyczą.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

 • Cofnij swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy uprzednio wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych. Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.

 • Dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzanie i uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia .
 • Ogranicz przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał jego Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje Dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach , w celu usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Otrzymania swoich Danych i przekazania ich innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie format nadający się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłanie go do innego administratora bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na podstawie jego zobowiązań przedumownych.
 • Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególna sytuacja uzasadniająca sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli jednak ich Dane Osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe, i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Możliwość zastosowania szerszych standardów ochrony

Chociaż większość postanowień tego dokumentu dotyczy wszystkich Użytkowników, niektóre postanowienia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega szerszym standardom ochrony.

Takie szersze standardy ochrony mają zastosowanie, gdy przetwarzanie:

 • jest wykonywany przez Właściciela z siedzibą w UE;
 • dotyczy Danych osobowych użytkowników znajdujących się w UE i jest związany z oferowaniem płatnych lub niezapłaconych towarów lub usług takim Użytkownicy;
 • dotyczy Danych Osobowych Użytkowników przebywających w UE i umożliwia Właścicielowi monitorowanie zachowania takich Użytkowników w UE.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą aplikacją (dzienniki systemowe), wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można zażądać od właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Do Not Track”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Do Not Track”, przeczytaj ich politykę prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem dowolnego kontaktu informacje dostępne Właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, jeśli będzie to wymagane.

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier ), czas żądania, sposób wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pozytywny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, którą przebywa w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejność odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, jest osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub nadzorca danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Małe zestawy danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie przepisów wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji, o ile nie określono inaczej w tym dokumencie.

Masz pytania?

Chcesz zadać nam pytanie lub uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych usług? Jeżeli tak, to zachęcamy do kontaktu!